Informujemy, że od 1 stycznia 2017 r. przedsiębiorcy mają obowiązek dokonywania lub przyjmowania firmowych płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego jeśli jednorazowa wartość transakcji przekracza 15.000 zł - bez względu na liczbę wynikających z niej płatności.

 

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które pomimo nałożonego na nie obowiązku, płatności o wartości powyżej 15.000 zł uregulują w inny sposób nie mają prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów związanych z tym wydatków (w części w jakiej płatność dotycząca takiej transakcji została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego)

 


Istotną zmianą wchodzącą w życie od 1 stycznia 2017 r., dotyczącą rozliczania VAT przy zastosowaniu odwrotnego obciążenia, jest objęcie tą procedurą również PODWYKONAWCÓW usług budowlanych, wymienionych ściśle w dodanym do ustawy załączniku nr 14.

 

Wśród usług budowlanych, wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, wobec których stosowane będzie odwrotne obciążenie, znajdują się m.in 

       1. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych (zarówno prace związane z budową nowych budynków, jak i remontem budynków istniejących),

       2. roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg, autostrad, mostów, tuneli, rurociągów przesyłowych, sieci rozdzielczych, linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, stacji pomp,

       3. roboty związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, budową elektrowni,

       4. roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,

       5. roboty związane z zakładaniem ogrodzeń,

       6. roboty tynkarskie, malarskie, szklarskie, betoniarskie,

       7. roboty związane z wykonywaniem prac dekarskich.

 

 

 

 Deklaracje VAT-UE będą składane tylko za miesiąc i elektronicznie

Obecnie informacje podsumowujące VAT-UE składa się, co do zasady, za okresy miesięczne w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji. Wyjątki od tej zasady ustawodawca zawarł w art. 100 ust. 4 ustawy o VAT. Stosownie do tego przepisu informacje te w sytuacjach wskazanych w tym przepisie mogą być składane za okresy kwartalne w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji.

Informacje te mogą być także składane w formie elektronicznej za okresy miesięczne lub kwartalne odpowiednio do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu lub kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji.

Natomiast informacje podsumowujące w obrocie krajowym VAT-27 (składane przez dostawców towarów i świadczących usługi objęte odwrotnym obciążeniem składa się za okresy rozliczeniowe, w których powstał obowiązek podatkowy, w terminach przewidzianych dla złożenia deklaracji VAT, tj. do 25. dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, w którym wystąpiły te transakcje. Jeżeli zatem podatnik składa deklaracje VAT za okresy miesięczne, również informację VAT-27 składa za takie okresy. Jeśli deklaracje VAT składa kwartalnie, także VAT-27 składa za okresy kwartalne.

Od 1 stycznia 2017 r. mają nastąpić zmiany w art. 100, art. 101 i art. 101a ustawy o VAT (w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o VAT).

Przewidują one objęcie obowiązkiem składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji podsumowujących VAT UE oraz informacji podsumowujących w obrocie krajowym VAT-27 (dotyczy informacji składanych przez dostawców towarów i świadczących usługi objęte odwrotnym obciążeniem zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8), a także korekt tych informacji. Informacje te będą składane za okresy miesięczne.

Zniesione ma być też prawo do składania tych informacji za okresy kwartalne.

Zasady składania informacji podsumowujących za pomocą środków komunikacji elektronicznej zostały określone w przepisach Ordynacji podatkowej.

 

 

 

Ta strona używa plików Cookies. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na ich używanie. Czytaj więcej To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information